Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Zarządzenie dyrekcji szkoły 4/2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.

Napisano: 25 Marzec, 2020 - 08:44 przez dyrektor

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
zarządzam
§ 1

Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza od 25 marca 2020r. będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość aż do odwołania, nie krócej niż do 10 kwietnia 2020r.
§ 2
Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności t rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (między innymi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej-www.epodreczniki.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, z bezpłatnych platform wydawnictw podręczników, komunikatorów, w tym komunikatora w dzienniku elektronicznym, poczty elektronicznej, programów do wideokonferencji, w szczególnych przypadkach kontaktów telefonicznych. Sposoby, środki, metody i techniki służące do realizacji kształcenia na odległość określają nauczyciele ILO w Łańcucie , powiadamiając o tym rodziców, uczniów i dyrekcję szkoły w terminie do 27 marca 2020r. Poprzez „idziennik” lub pocztę elektroniczną.

§ 3
Nauka prowadzona na odległość będzie odbywać się zgodnie planem lekcji obowiązującym na dzień 11 marca 2020r., przy czym nauczyciele ILO organizują pracę uczniów w zakresie swojego przedmiotu tak, by przed monitorem spędzali nie więcej niż połowę wymiaru czasu pracy przeznaczonego na przedmiot tygodniowo. Dzienne, ciągłe, przebywanie przed monitorem ucznia ILO w Łańcucie, podczas nauczania na odległość nie może być większe niż 4 godz. W pozostałym czasie, wynikającym z planu lekcji, nauczyciele ILO w Łańcucie pozostają do dyspozycji w zakresie konsultacji i monitorowania postępów nauczania dla uczniów i rodziców.

§ 4
Dokumentowanie zajęć nauczania na odległość oraz ocenianie uczniów odbywa się poprzez zapis w dzienniku elektronicznym

§ 5
Nauczyciele ILO w Łańcucie do dnia 27 marca 2020r.modyfikują Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz programy nauczania z uwzględnieniem zapisu w §2 i §3 oraz podając warunki przeprowadzania sprawdzianów i powiadamiając o tym fakcie rodziców, uczniów, dyrekcję szkoły przez komunikator w „idzienniku” lub pocztę elektroniczną.
W okresie prowadzenia kształcenia na odległość w ILO w Łańcucie ocenianie form aktywności uczniów wyrażane jest z wagą „1”

§ 6
Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych podczas prowadzenia zajęć kształcenia specjalnego uwzględniając zapisy w §2 , §3, §5 niniejszego zarządzenia

§7
Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, warunki i sposób ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny odbywają się co do składu komisji, trybu informowania, odwołania, zatwierdzenia wyników zgodnie ze Statutem Szkoły, przy czym forma egzaminu uwzględnia zasady kształcenia na odległość.
Uczeń (rodzic) powiadamiany jest o terminie i lokalizacji plików zadań egzaminacyjnych lub przesyłane są one na jego pocztę elektroniczną jako załącznik poczty elektronicznej. W wypadku trudności technicznych związanych z łączem internetowym, egzamin przesyłany jest na nr telefonu ucznia lub rodzica w formie zdjęcia w pliku jpeg lub png. Po podpisaniu klauzuli przestrzegania samodzielności pracy przez rodzica ucznia i ucznia lub pełnoletniego ucznia uczeń przystępuje do rozwiązywania zadań w określonym czasie ( 90 min), po czym przesyła pracę egzaminacyjną analogicznie do procedury otrzymania. Dopuszcza się organizację egzaminu on-line przez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną udostępnioną pod adresem www.epodreczniki.pl
Powołana Komisja po sprawdzeniu pracy i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły przekazuje wyniki uczniowi i jego rodzicom( ucznia niepełnoletniego).
Ustala się że egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne oraz sprawdzające mają formę pisemną.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość