Oficjalna strona 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie

Ważne terminy i kryteria przyjęć

Napisano: 13 Marzec, 2016 - 11:56 przez Administrator

WAŻNE TERMINY

Od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.( kandydaci do klasy o profilu sportowym od 7 maja do 11 maja 2018) – SKŁADANIE PODAŃ, podpisanych przez kandydata, do sekretariatu I LO.
• Do 31 maja 2018r. - Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej, a do 4 czerwca, podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
• Od 22 do 26 czerwca (godz.7:00-15:00) – PRZYJMOWANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW ukończenia gimnazjum oraz otrzymanych z OKE ZAŚWIADCZEŃ o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ich kopii poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
29 czerwca (do godz. 10:00) – OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I LO w Łańcucie.
• Do 6 lipca (do godz. 15:00) – POTWIERDZENIE WOLI podjęcia nauki w I LO poprzez ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW(jeżeli już takie nie zostały złożone).
• Do 6 lipca (do godz. 12:00) – rozpatrywanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną ODWOŁAŃ od wyników rekrutacji.
9 lipca (do godz.10:00) – podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do I LO w Łańcucie

WYMAGANE DOKUMENTY

1. PODANIE o przyjęcie do szkoły
- należy wypełnić go na stronie:
https://nabor.progman.pl/infolancut/
następnie wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły,
- jeśli będziesz miał trudności z wersją elektroniczną zgłoś się osobiście do sekretariatu naszej szkoły - wypełnimy podanie wspólnie.
2. ORYGINAŁ ŚWIADECTWA ukończenia gimnazjum lub jego kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat,
3. ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, otrzymanego
z OKE w Krakowie lub jego kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat,
4. 2 (dwie) FOTOGRAFIE podpisane na odwrocie
5. W przypadku przyjęcia KARTA ZDROWIA i ORYGINAŁY innych zaświadczeń: dyplomy, certyfikaty posiadane przez kandydata lub zaświadczenia potwierdzające indywidualny program lub tok nauczania.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

§ 1. Nabór na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów. Liczba uczniów w klasach nie może przekraczać 35.

§ 2. W przypadku zbyt dużej ilości kandydatów dodatkowym kryterium przyjęcia do szkoły będzie przynajmniej dobra ocena z zachowania.

§ 3. Po przeliczeniu punktów wg klucza podanego w §7-8 Komisja Rekrutacyjna przedstawi listę przyjętych kandydatów w kolejności malejącej liczby otrzymanych punktów - do wyczerpania wolnych miejsc.

§ 4. Każdy kandydat może wybrać dowolną liczbę klas. O przyjęciu do danej klasy decydować będzie pozycja rankingowa wg punktów rekrutacyjnych.

§ 5. Kandydatom, którzy w rankingu punktów nie uzyskali wystarczającej ich liczby, przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji.

§ 6. Prawo do umieszczenia na liście uczniów przyjętych do szkoły mogą uzyskać także uczniowie, jeżeli jest to uzasadnione zmianą miejsca zamieszkania rodziców ucznia lub zmianą zamieszkania spowodowaną nadzwyczajnymi okolicznościami. Decyzję w tej sprawie podejmuje jednoosobowo dyrektor szkoły.

§ 7. Liczba klas w roku szkolnym 2018/2019 z wybranym rozszerzeniem będzie uzależniona od ilości kandydatów. Niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym mogą być nauczane
w grupach międzyoddziałowych.

§ 8. Na sumę punktów 200 punktów, możliwych do zdobycia w procesie rekrutacyjnym, składa się:
a) wynik egzaminu gimnazjalnego - 100 punktów możliwych do uzyskania
1. Wyniki w procentach z :j. polskiego, historii i WOS-u, matematyki i przedmiotów przyrodniczych, należy przeliczyć na punkty mnożąc każdy wynik przez 0,2
2. Wynik w procentach z j. obcego na poziomie podstawowym należy pomnożyć przez 0,08
3. Wynik w procentach z j. obcego na poziomie podstawowym należy pomnożyć przez 0,12
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
c) punkty za osiągnięcia wymienione w § 9 b), c), d), odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Nie ma łącznej maksymalnej liczby przyznawanych punktów.

§ 9. Ustalanie punktów odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku.
Obliczając sumy punktów za oceny z przedmiotów (wymienionych w § 8, pkt. b) Komisja Rekrutacyjna przyjmuje następujące zasady:
- celujący - 20 punktów
- bardzo dobry - 16 punktów
- dobry - 12 punktów
- dostateczny - 8 punktów
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt
b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty
1. Uzyskanie tytułu finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty – 7 pkt. , za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 10 pkt.
2. Uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratora Oświaty – 5 pkt. , za uzyskanie więcej niż jednego tytułu - 7 pkt.
3. Uzyskanie tytułu finalisty konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratora Oświaty – 3 pkt. , za uzyskanie więcej niż jednego tytułu - 5 pkt
c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzowych, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt.
- krajowym – przyznaje się 3 pkt.
- wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.
- powiatowym (w tym w konkursach organizowanych dla gimnazjalistów przez I LO w Łańcucie) – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (punkty b i c), wymienione na świadectwie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów
d) aktywność społeczna, działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat - 2 pkt.

( Kategorie: )

Zobacz koniecznie


I LO Biuletyn Informacji Publicznej

Gesamtschule Reichshof


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza
Banner Lion Film - Się nie boi

TV ŁAŃCUT

PROMAR

PNWM

Użytkownicy online

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

Subskrybuj

Subskrybuj zawartość